gratis boeken op de e-book, tablet, smartphone

Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Auteur:
P.L. Dijk

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV

  • februari 2013

  • Samenvatting
    In dit boek worden de privaatrechtelijke aspecten van de vereniging, de cooperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting, zoveel mogelijk geintegreerd behandeld. Na een rechtshistorische inleiding worden eerst de wettelijke kenmerken van deze rechtspersonen besproken.Daarna komen achtereenvolgens de oprichting, het interne recht, de organisatie en besluitvorming, het lidmaatschap en het aangeslotene zijn, de algemene vergadering, het bestuur, de vertegenwoordiging, het toezicht op het bestuur, complexe verenigingen en stichtingen, de statutenwijzigingen, omzetting, fusie en splitsing alsook de ontbinding van deze rechtspersonen aan de orde.In het boek wordt zowel ingegaan op de problemen van de rechtspersonen gezamenlijk als van ieder type afzonderlijk; ook het verband met het overige privaatrecht wordt aangegeven. Meer nog dan voorheen wordt de invloed van internationale (m.n. Europese) rechtsontwikkelingen zichtbaar. Het boek heeft een wetenschappelijke inslag, maar is mede met het oog op de praktijk geschreven.